Theses 

Železobetonový skelet na poddolovaném území s respektováním seismického zatížení – Filip Bahr

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Filip Bahr

Diplomová práce

Železobetonový skelet na poddolovaném území s respektováním seismického zatížení

Design of a frame structure building from reinforced concrete with respect to the effects of undermining and seismicity

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá návrhem monolitického železobetonového skeletu v oblasti zasažené důlní činností se současným působením seismických vlivů. Úvodní část je věnována objasnění problematiky poddolování a seismicity. V praktické části je proveden návrh a posouzení vybraných prvků konstrukce na mezní stav únosnosti. Na základě těchto výpočtů je v závěru provedeno ekonomické srovnání skeletu v podmínkách mimo seismickou oblast a mimo území zasažené důlními vlivy vůči skeletu, který těmito účinky zasažen je.

Abstract: This thesis deals with the design of monolithic reinforced concrete frame in the area affected by mining activities to the simultaneous action of seismic effects. The first part is devoted to clarify the issue of undermining and seismicity. In the practical part the design and assessment of selected elements of the structure at the ultimate limit state and serviceability. Based on this calculation is performed at the end of economic comparison of buildings in seismic conditions outside the region and outside influences affected the mine to the skeleton, which is located under normal conditions.

Klíčová slova: Železobetonový skelet, poddolované území, seismické zatížení, ekonomické srovnání

Keywords: Reinforced concrete frame, undermining area, seismicity load, economic compariso

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2013
  • Vedoucí: Karel Kubečka
  • Oponent: Ivan Holínka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 07:17, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz