Lukáš Malý

Master's thesis

Primární metody rozložení oblasti a hraniční prvky

Primal Domain Decomposition Methods and Boundary Elements
Abstract:
Práce se zabývá primárními metodami rozložení oblasti pro řešení 2-dimenzionální Poissonovy úlohy s homogenními Dirichletovými okrajovými podmínkami a se skoky v~koeficientech. Výpočetní oblast se rozloží na podoblasti, kterým pak odpovídají jednotlivé skoky v koeficientech. Úloha se diskretizuje metodou konečných prvků a převede se tak na soustavu lineárních rovnic, kterou řešíme nepřesnou tříkrokovou …more
Abstract:
This work deals with primal domain decomposition methods for a 2-dimensional Poisson equation with homogenous Dirichlet's boundary conditions and jumping coefficients. The computational domain is decomposed into subdomains, that align the coefficients jumps. The problem is discretized by finite element method and converted into system of linear equations, which are solved by inexact three-step method …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2013
  • Supervisor: Dalibor Lukáš
  • Reader: Oldřich Vlach

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava