David Zmuda

Diplomová práce

Uživatelské testování internetových stránek fakultního časopisu

Website User Testing of Faculty Magazine
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnotit stav internetové stránky Sokolska33.cz a nalézt nedostatky, které by mohly uživatelům znepříjemňovat používání webu. Byl proveden kvalitativní výzkum pomocí metody uživatelského testování. Ze získaných dat byla provedena analýza, která vedla k návrhům a doporučením, jež by měly být na internetových stránkách Sokolska33.cz provedeny pro zlepšení použitelnosti a funkčnosti …více
Abstract:
The goal of my thesis is to evaluate the state of a web page called Sokolska33.cz and find imperfection that can be misleading for users when using this website. Qualitative research was done by means of a user-defined testing method. The analysis was done when obtaining the results. The analysis led to the suggestions and recommendations that may have been done on Sokolska33.cz for improvement of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Martina Petrunčíková
  • Oponent: Renata Burdiláková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava