Daniel Otýpka

Diplomová práce

Management rizik automobilové nákladní dopravy při těžební činnosti v kaolinových lomech

Management of lorry transport risks in the course of mining operations in kaolin quarries
Abstract:
Diplomová práce se zabývá bezpečností automobilové nákladní dopravy v provozech kaolinových lomů. Cílem práce je návrh metodologie managementu rizik s konkrétním využití poznatků v praxi.Diplomová práce popisuje výčet legislativních předpisů, seznamuje se základními poznatky o těžené surovině a jejím technologickém zpracování, udává přehled o požadavcích spjaté s dopravou, opravami, údržbou a provozem …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Miluše Váchová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství