Bc. David Kucharčík

Bachelor's thesis

3D vizualizace hradu Šternberk

3D visualization of the Šternberk castle
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou virtuálního 3D modelu hradu Šternberk a digitálního modelu terénu v jeho okolí. V rešeršní části jsou analyzovány dostupné mapové i nemapové zdroje především co se týče přesnosti. Dále jsou analyzovány různé algoritmy pro tvorbu digitálního modelu terénu včetně výhod a nevýhod pro dané území. Na základě této analýzy bylo zvoleno programové vybavení. Hlavní část …viac
Abstract:
This Bachelor thesis deals with creation of a virtual 3D model of the Šternberk castle and digital terrain model in its vicinity. In research part are analyzed map and unmap sources primarily in terms of accuracy. Then we analyze the different algorithms for creating digital terrain model including advantages and disadvantages for the territory. Based on this analysis were chosen software. The main …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedúci: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Russnák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta