Jan Fulneček

Disertační práce

Identifikace obrazců částečných výbojů VN izolačních systémů

Identification of partial discharges in medium voltage insulation systems
Anotace:
Izolované závěsné vodiče představují alternativu k AlFe vodičům při realizaci nadzemních vedení VN, a to zejména v zalesněném terénu. Jejich hlavní výhodou je vyšší spolehlivost. Ta je zajištěna izolací vodiče, takže v případě kontaktu fázových vodičů s okolní vegetací nedojde ke zkratu či zemnímu spojení, popřípadě mezifázovému zkratu. Nevýhodou jejich použití je však problematická detekce izolačních …více
Abstract:
Covered conductors are alternative to aluminum core steel reinforced medium voltage overhead lines in a forested terrain. The main reason for the use is their high reliability. It is given by the XLPE insulation system, when in case of contact of phases with surrounding vegetation, there is no short-circuit current. However, the disadvantage of the covered conductors operation is the problematic detection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Stanislav Mišák
  • Oponent: Veleslav Mach, Tomáš Raška, Iraida Kolcunová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava