Mgr. Daniela Řeháková

Bakalářská práce

Plazmidy antibiotické rezistence - epidemiologický a klinický význam

Antibiotic resistance plasmids - epidemiological and clinical importance
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje úloze plazmidů v šíření antibiotické rezistence. Jsou v ní rozebírány některé hlavní skupiny antibiotik a mechanismy, kterými se mikroorganismy můžou stát vůči těmto látkám odolné. Dále jsou v ní popsány struktury účastnící se šíření rezistencí, tedy plazmidy a ostatní mobilní genetické elementy. Poté jsou popsány mechanismy, kterými se šíří, tedy způsoby horizontálního …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the role of plasmids in the spread of antibiotic resistance. A few main classes of antibiotics and mechanisms of resistance to them are examined. Also, structures participating in dissemination of resistance, such as plasmids and other mobile genetic elements are described, along with mechanisms by which they are spread, which means horizontal gene transfer.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta