Jan Tomášek

Bakalářská práce

Návrh malé vodní elektrárny

Project of Small Hydropower Plant
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím vodní energie k výrobě elektrické energie a návrhem malé vodní elektrárny pro danou lokalitu. V rešeršní části práce je popsán stav vodní energetiky v České republice a zaměřuje se také na rozdělení stavebních a strojních zařízení malé vodní elektrárny. V praktické části je proveden návrh malé vodní elektrárny na základě hodnot hydropotenciálu vybrané lokality. V …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the use of hydropower to produce electricity and the design of a small hydropower plant for the specified location. The research part of the thesis describes the state of hydropower in the Czech Republic. It also focuses on division of small hydropower plants. In the practical part, a small hydroelectric power plant is designed based on the hydropotential values of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Mojmír Vrtek
  • Oponent: Zbyszek Szeliga

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Technika tvorby a ochrany životního prostředí