Theses 

Patologické jevy ve společnosti, prevence kriminality dětí a mládeže a sociální marketing – Bc. Marek Novák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marek Novák

Diplomová práce

Patologické jevy ve společnosti, prevence kriminality dětí a mládeže a sociální marketing

Pathological phenomena in society, prevention of youth delinquency and social marketing

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou patologických jevů ve společnosti v souvislosti s prevencí kriminality dětí a mládeže a sociálním marketingem organizace realizující programy prevence. Práce se zaměřuje zejména na prevenci kriminality realizovanou na školách nestátní neziskovou společností PRAK. Cílem práce je posoudit, zda a jakým způsobem se programy proměňují v průběhu let, jaké programy jsou nejvíce žádané a jak je organizace schopna reagovat na potřeby školy. Zabývá se také otázkou, zda financování programů a kvalita sociálního marketingu dané organizace, tedy schopnost nabízet školám programy cenově přijatelné, popřípadě bezplatné, ovlivňuje výběr programů školou. Práce je doplněna kvalitativním šetřením zaměřeným na specifickou oblast prevence, které se věnuje organizace PRAK a to jsou výjezdy do věznice a besedy s bývalými vězni. Práce ověřuje vliv těchto programů na žáky a hledá formy využití tohoto specifika pro prevenci a sociální marketing organizace. V závěru práce jsou uvedeny návrhy a podněty, které mohou být přínosné pro rozvoj sociálního marketingu dané organizace.

Abstract: This thesis deals with the pathological phenomena in the society for the prevention of juvenile delinquency and social marketing organizations implementing prevention programs. The work focuses mainly on crime prevention implemented in schools by nongovernmental sling. The aim is to assess whether and how to transform programs over the years, what programs are most popular and how the organization is able to respond to the needs of the school. It also deals with the question of whether the funding of programs and the quality of the social marketing organization, the ability for schools to offer programs affordable, or free, affects the choice of schools. The work is supplemented by qualitative research focused on the specific area of prevention, which is dedicated to the organization slingshot and are trips to prisons and meetings with former prisoners. This thesis examines the impact of these programs on students and seeks forms of exploitation of the specifics of prevention and social marketing organization. The conclusion presented proposals and suggestions, which can be beneficial for the development of social marketing of the organization.

Klíčová slova: sociálně patologické jevy, syndrom rizikového chování, prevence kriminality, agresivita, kyberšikana, rizikové chování v oblasti sexuality, prevence na školách, sociální marketing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:33, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz