Vojtěch Beilner

Bakalářská práce

Určení bodu vzplanutí směsí metanolu s vodou metodou podle Abela

Flash point determination of methanol-water mixtures by the Abel method
Anotace:
BEILNER, Vojtěch. Určení bodu vzplanutí směsí metanolu s vodou metodou podle Abela. Ostrava, 2020. Bakalářská práce. VŠB –Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Bakalářská práce se zabývá vhodností metody podle Abela pro stanovení bodu vzplanutí směsí metanolu s vodou. V první části práce jsou uvedeny základní požárně technické charakteristiky, zejména pak teplota vzplanutí …více
Abstract:
BEILNER, Vojtěch. Flash point determination of methanol-water mixtures by the Abel method. Ostrava, 2020. Bachelor´s thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. The bachelor thesis deals with the suitability of the Abel method for determining the flash point of mixtures of methanol and water. In the first part of the thesis are given basic fire technical characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2020
  • Vedoucí: Hana Věžníková
  • Oponent: Michaela Skřížovská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů