Petr Dolníček

Disertační práce

Posouzení možností stanovení teploty vzplanutí směsí hořlavých kapalin

Assessment of options of determining the flash point of flammable liquid mixtures
Anotace:
Dolníček, Petr, Posouzení možností stanovení teploty vzplanutí směsí hořlavých kapalin. Ostrava 2018. Disertační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. V dnešní době je kladen velký důraz na dodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví lidí i životního prostředí. Moderní doba a neustálý vývoj nových …více
Abstract:
Dolníček, Petr, Assessment of options of determining the flash point of flammable liquid mixtures. Ostrava 2018. Dissertation thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. Thesis supervisor: doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Today, great emphasis is placed on compliance with rules governing safety and protection of human health and the environment. The modern era and continuous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 4. 2019
  • Vedoucí: Ivana Bartlová
  • Oponent: Ondřej Suchý, Milan Jahoda, Karol Balog

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava