Miriama Repáková

Diplomová práce

Vplyv kultúrnych rozdielov na systém odmeňovania zamestnancov vo vybraných organizáciách

Influence of Cultural Differences on Employee Remuneration in Selected Organizations
Anotace:
Cieľom diplomovej práce je posúdenie vplyvu kultúrnych odlišností na systém odmeňovania zamestnancov vo vybraných medzinárodných organizáciách X a Y. Práca je rozdelená do niekoľkých kapitol. V prvých 2 kapitolách sa venujeme metódam a technikám spracovania predloženej práce a tiež teoretickým východiskám danej problematiky. V ďalšej kapitole sú uvedené charakteristiky skúmaných organizácií X a Y, …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to assess the impact of cultural differences on the remuneration system of employees in selected international organizations X and Y. The thesis is divided into several chapters. In the first two chapters we focus on the methods and techniques of processing the presented work, as well as on the theoretical basis of the subject. The next chapter presents the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Bláha
  • Oponent: Júlia Karasová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Práce na příbuzné téma