Theses 

Davové jevy a projevy hromadného chování – Ing. Dagmar Babková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Dagmar Babková

Bakalářská práce

Davové jevy a projevy hromadného chování

Crowd Phenomena and Phenomena of collective behavior

Anotace: Bakalářská práce s názvem Davové jevy a projevy hromadného chování se věnuje studiu hromadného chování velkých sociálních skupin. V teoretické části se zaměřuje na všeobecné rozlišení sociálních skupin na malé a velké skupiny a jejich podrobné charakteristice, která zahrnuje rozdělení pozic mezi členy, vzájemné vztahy založené na oblibě a moci a styly řízení od autokracie až po nejméně vhodný liberální styl řízení. Dále se práce věnuje charakteristice sociálního agregátu a typologii davů, přibližuje nám neznámější a nejzajímavější historické přístupy ke studii davů, jako jsou studie Gustava Le Bona či Sigmunda Freuda. V rámci velké sociální skupiny nás práce seznamuje se sociálním vlivem, který uvnitř skupiny probíhá, s výzkumy konformity, možnostmi manipulace s davem a pochopitelně také s projevy agresivního chování na jedné straně a s prosociálním chováním na straně druhé. Praktická část práce nám přibližuje konkrétní podoby davového chování, s nímž se můžeme běžně setkat, zahrnuje charakteristiku projevů a jejich důkladný rozbor včetně důsledků, které nám hromadné jevy ve společnosti přináší.

Abstract: Bachelor thesis titled Crowd phenomena and Phenomena of collective behavior is devoted to the study of mass behavior of large social groups. The theoretical part focuses on the general resolution of social groups to small and large groups and their detailed characteristics, which includes the distribution of positions among members, relationships based on popularity and power, and management styles from autocracy to least suitable liberal management style. Further, a social unit characteristics and typology of crowds approaching us unfamiliar and interesting historical approaches to the study of crowds, such as studies of Gustav Le Bon and Freud. As part of a large social group, our study introduces the social influence that takes place within the group, conformity with research, possibilities of handling the crowd and of course with aggressive behavior on the one hand, and prosocial behavior on the other. The practical part of the work brings us a specific form of mob behavior, which we commonly encounter in the characteristic symptoms and a thorough analysis including the effects of which are collective phenomena in society brings.

Klíčová slova: Agrese, dav, davové chování, frustrace, historický přístup, inovace, kompenzace, konformita, manipulace, Milgramův experiment, pozice ve skupině, prosociální chování, psychologie davu, sociální agregát, sociální skupina, sociální vliv, Stanfordský vězeňský experiment, styly řízení, typologie davu, vůdce, vztahy ve skupině. Aggression, compensation, conformity, crowd behavior, crowd psychology, crowd, frustration, handling, historical approach, innovation, management styles, Milgram‘s experiment, prosocial behavior, relations in the group, social group, social influence, social unit, Stanford prison experiment, the leader, the position in the group, typology crowd.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Luděk Vajner
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz