Ing. Martina Poláchová

Bakalářská práce

Teoretické a praktické otázky aplikace v řízení před správcem daně

řízeníTheoretical and Practical Questions of Application
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se zabývala daňovým řízením a jeho hlavními zásadami, které stanovují základní právní rámec pro jeho subjekty. Tyto zásady jsou pro aktéry v daňovém řízení závazné v celém jeho průběhu. V první, praktické části své práce jsem se zabývala osvětlením pojmů aplikace a interpretace práce a dále průběhem daňového řízení včetně registrace, daňové kontroly a vyměřovacího řízení …více
Abstract:
In my Bachelor’s thesis I dealt with tax proceedings and its main principles that lay down the basic legal framework for its subjects. These principles are binding for the persons involved in tax proceedings in whole its course. In the first theoretical part I dealt with the clarification of the terms of application and interpretation used in the thesis and also by the course of the tax proceedings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a finance