Theses 

Enhancing Customer Loyalty with Private Label Brands – Factors Influencing Success in the Health and Beauty Retail Industry – Charlotte Segebarth

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Charlotte Segebarth

Diplomová práce

Enhancing Customer Loyalty with Private Label Brands – Factors Influencing Success in the Health and Beauty Retail Industry

Posílení loajality zákazníků s Private Label Brands - Faktory ovlivňující úspěch v průmyslu Zdraví a krása Retail

Anotace: Cílem této práce je poskytnout rady, jak rozvíjet Private Label značky strategie, které budou vytvářet a zlepšovat loajality zákazníků v oblasti zdraví a krásy maloobchodu. Primární výzkum byl proveden pomocí kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod. Za účelem poskytnutí čtenáři celkový dojem tématu a na podporu zjištění, stůl Výzkum byl proveden pomocí různých sekundárních zdrojů, jako jsou například ekonomické časopisů, knih a zpráv průmyslu. Analýzou dat z průzkumu, který byl distribuován přes několik kanálů 186 účastníků, byly testovány různé hypotézy. Za prvé, bylo zjištěno, že existují významné rozdíly mezi kategoriemi produktů v pravděpodobnosti zákazníků o koupi soukromé etiketě výrobku. Kromě toho byly testovány rozdíly ve vztahu k pohlaví v věrnost zákazníků, což vede k výsledku, že muži jsou více Zdraví a krása značka věrný pak ženy, zatímco ženy jsou o něco více loajální k určitému Zdraví a krása prodejce než muži. Kromě toho lze dojít k závěru, že lidé, kteří jsou loajální k prodejci, jsou spíše kupovat výrobky privátních značek a naopak, lidé, kteří jsou často kupují výrobky privátních značek, jsou více loajální k určitému Zdraví a krása prodejce. Pokud jde o demografické proměnné věku, výsledky ukazují, že neexistuje žádná korelace v ochotě k nákupu privátních značek v sekci Zdraví a krása mezi různými věkovými skupinami. Navíc, vliv příjmu na Private Label nákupní chování byl testován a test vedl k závěru, že neexistuje žádný významný rozdíl mezi příjmovými skupinami. Obecně platí, že ženy jsou více pravděpodobné, že koupit Zdraví a krása privátních značek než muži, a muži jsou méně schopné odlišit privátních značek z národních značek. Kromě toho, důležité zjištění, je, že lidé, kteří jsou většinou nakupují národních značek tak, protože to je jejich zvyk, ne proto, že vnímají kvalitu a obraz Private Label výrobků za špatné. Poslední nový pohled, který byl získán prostřednictvím primárního výzkumu je, že množství měsíčních výdajů na Zdraví a krása výrobky obecně, není souvisí s tím, zda osoba kupuje privátních značek, nebo ne.

Abstract: The purpose of this thesis is to give advice on how to develop Private Label Brand strategies that will create and enhance customer loyalty in the Health and Beauty Retail industry. The primary research was conducted by a combination of quantitative and qualitative research methods. In order to give the reader an overall impression of the topic and to support the findings, desk research was conducted by using different secondary sources, such as economic journals, books and industry reports. By analyzing the data from the survey that was distributed via several channels to 186 participants, different hypotheses were tested. Firstly, it was discovered, that there are significant differences between product categories in the likelihood of customers to purchase a Private Label product. Moreover, gender-related differences in customer loyalty were tested, leading to the result that men are more Health & Beauty brand loyal then women whereas women are slightly more loyal towards a certain Health & Beauty retailer than men. Furthermore, it can be concluded that people who are loyal to a retailer are more likely to buy Private Label products and vice versa, people who are frequently buying Private Label products, are more loyal towards a certain Health & Beauty retailer. Concerning the demographic variable of age, the results show that there is no correlation in the willingness to purchase Private Labels in the Health & Beauty section between different age groups. Additionally, the effect of income on Private Label purchasing behavior was tested and the test led to the conclusion that there is no significant difference between income groups. In general, women are more likely to purchase Health & Beauty Private Labels than men and men are less able to differentiate Private Labels from national brands. Moreover, an important finding is that people who are mainly purchasing national brands do so because it is their habit, not because they perceive the quality or image of Private Label products to be bad. The last new insight which was gained through the primary research is that the amount of monthly spending on Health & Beauty products in general, is not correlated to the fact whether a person is buying Private Labels or not.

Klíčová slova: Zákaznické věrnostní, Zdraví a krása, Private Label Brand

Keywords: Health and Beauty Indsutry, Brand Loyalty, Private Labels

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: Petr Král
  • Oponent: Markéta Lhotáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55730

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:25, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz