Ivana Aujezdská

Master's thesis

Odpadové hospodářství města Kryry

Waste Management in the City of Kryry
Abstract:
Ve své diplomové práci se zabývám tématikou odpadového hospodářství v městě Kryry. V úvodu mé práce jsem si stanovila dva předpoklady, které mám zájem v diplomové práci objasnit. Druhá kapitola pojednává o problematice komunálních odpadů, popisuji zde způsoby nakládání s odpady a platnou legislativu související s odpadovým hospodářstvím v městě Kryry. Třetí kapitola pojednává o charakteristice města …more
Abstract:
My diploma thesis deals with the theme of waste management in Kryry. At the beginning of my work, I set two assumptions which I'm interested in the thesis to explain. The second chapter deals with the issue of municipal waste, I describe methods of waste management and the applicable legislation related to waste management in Kryry. The third chapter discusses the characteristics of the city Kryry …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: Alena Labodová
  • Reader: Jitka Kadlecová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava