Bc. Kateřina Vrbková

Bakalářská práce

Downův syndrom, aneb co matky čeká.

Down syndrome, or what is waiting the mothers
Anotace:
Tato práce se zabývá nejznámější a nejčastější chromozomální poruchou, kterou je Downův syndrom. Cílem bylo popsat, na co se musí budoucí matka takového dítěte připravit, diagnostiku tohoto syndromu a potvrdit či vyločit možnou souvilost věku matky na incidenci Downova syndromu. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje problematiku Downova syndromu, tudíž na co se matka musí připravit …více
Abstract:
This work describes the best known and most common chromosomal disorder, which is Down syndrome. The target is to describe what must be the future mother of this child prepared for, diagnosis of this syndrome and to confirm or to preclude the possibility of the connection to the mother’s age on the incidence of Down syndrome. The work is divided into two parts. The theoretical part describes Down syndrome …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Romana Gerychová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Porodní asistentka

Práce na příbuzné téma