Kateřina Kostiková

Bakalářská práce

Konstrukční a technologický vývoj útočných pušek Kalašnikova

Design and Technology Progress of the Kalashnikov Assault Riffles
Anotace:
ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOSTIKOVÁ, K. Konstrukční a technologický vývoj útočných pušek Kalašnikova: bakalářská práce. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování, 2014, 99 s. Vedoucí práce: doc. Ing. Procházka, S., CSc. Bakalářská práce se zabývá historickým, konstrukčním a technologickým vývojem útočných pušek AK. V úvodu je popsána definice …více
Abstract:
ANNOTATION OF BACHELOR THESIS KOSTIKOVÁ, K. Design and Technology Progress of Kalashnikov Assault Riffles: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Production Machines and Design, 2014, 99 p. Supervisor: doc. Ing. Procházka S. CSc. The bachelor thesis deals with the historical, structural and technological development of AK assault …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Stanislav Procházka
  • Oponent: Jiří Balla

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava