Theses 

Aktivní otcovství očima studentů – Bc. Denisa Vaňátková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Denisa Vaňátková

Bakalářská práce

Aktivní otcovství očima studentů

Views of students on active fatherhood

Anotace: Bakalářská práce se zabývá aktivním otcovstvím z pohledu současných vysokoškolských studentů na toto téma. Pozornost je věnována především míře otevřenosti studentů k možnosti aktivního zapojení otců do života jejich potomků. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou uvedeny charakteristické znaky, kterými se vyznačuje aktivní otec a pozitiva, která při aktivním zapojení otců vyvstávají pro jejich děti. Zároveň jsou zde uvedeny překážky v uskutečňování aktivního otcovství a jeho podpora ze strany státu a neziskových organizací. Empirická část zahrnuje výzkum formou dotazníkového šetření s cílem zjistit, v jakých oblastech a do jaké míry jsou studenti otevřeni tomuto modelu. Zároveň se snaží zjistit názor studentů na aktivitu jejich otce v jejich dětství a jejich očekávání ohledně tohoto modelu ve vztahu k vlastní budoucnosti.

Abstract: This bachelor thesis deals with active fatherhood and the views of current university students on this topic. Attention is focused mainly on how open the students are to fathers being actively involved in their child's life. The thesis is divided into a theoretical and empirical part. The theoretical part focuses on characteristics of active fathers and the positive effects that the active engagement of fathers has on their children. At the same time, theoretical part presents the obstacles that come in a way of active fatherhood and how the state and non profit organizations support it. The empirical part includes research through a questionnaire survey to find out in which areas and to what extent students are open to this model of parenting. At the same time, research is questioning students' view of their father's activity in their childhood and their expectations regarding this model in relation to their own future.

Klíčová slova: Aktivní otcovství, role otce a matky, péče o dítě, výchova dítěte, starost o chod domácnosti, active paternity, father and mother figures, taking care of a child, raising a child, running of the household

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Majcík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:27, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz