Vojtěch Rodryč

Diplomová práce

Vliv technologie přípravy na vlastnosti slitiny Co-Cr-Mo pro lékařské aplikace

Effect of processing technology on the properties of Cr-Co-Mo alloy applied in biomedicine
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na dentální slitinu na bázi Co-Cr. Teoretická část obsahuje rešerši mechanické a fyzikální a biokompatibilní vlastnosti slitiny se zaměřením na selektivní laserové tavení slitin Co-Cr-Mo-W. Praktická část diplomové práce je věnována vyhodnocování charakteristik výchozího prášku, mikrostruktury vzorků získaných laserovou depozicí s následným tepelným zpracováním a dále elektrochemickému …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on dental alloy based on Co-Cr. Theoretical part contains mechanical, physical and biocompatible properties of the alloy focused on selective laser melting. The practical part of diploma thesis is devoted to the evaluation of partije size of Co-Cr-Mo-W powder, the microstructural characteristic samples after laser deposition and thermal treatment and electrochemical behavior …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Jaromír Drápala
  • Oponent: Miroslav Kursa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály