Bc. Eliška Papcunová

Master's thesis

Užití slovinských a českých exonym pro evropská toponyma

The Use of Slovene and Czech Exonyms for European Toponyms
Anotácia:
Práce se věnuje problematice exonym v současné češtině a slovinštině. Představeny jsou základní standardizační příručky pro češtinu a slovinštinu a jazykovědné kategorizace exonym. Součástí práce je výzkum mezi rodilými mluvčími češtiny a slovinštiny, na jehož základě je představena typologie chyb v užívání exonym.
Abstract:
The thesis deals with the question of exonyms in contemporary Czech and Slovene. Basic standardization handbooks for Czech and Slovene are introduced and linguistic categorization of exonyms is described. A research among native speakers of Czech and Slovene is a part of the work, and the author presents a typology of errors in the usage of exonyms based on the research.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Božana Niševa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Philology / Slovenian Language and Literature

Práce na příbuzné téma