David Centrich

Diplomová práce

Silniční nákladní doprava v ČR v kontextu evropské silniční dopravy a uplatňování moderních trendů vývoje v silniční dopravě ČR

Road Cargo Transportation in the Czech Republic in Context of the European Cargo Transportation and Exercition of Modern Trends in Road Cargo Transportation in the Czech Republic
Anotace:
V této diplomové práci navrhuji uplatnění moderních trendů působících v silniční nákladní dopravě v České republice, které vycházejí z Dopravní politiky ČR pro léta 2005 – 2013. Díky analýzám faktorů ovlivňujících silniční nákladní dopravu a posouzení státní dopravní politiky ČR se zásadami Evropské unie vyplývají faktické strategické aspekty, které při realizování a implementování mohou přispět k …více
Abstract:
In this dissertation I propose use of modern trends occurring in road cargo transportation in the Czech Republic that results from transport policy of the Czech Republic for period from 2005 to 2013. Following factors analysis that affects road cargo transportation and examination of Czech state transport policy with European Union policy, there are factual strategic aspects resulting, which may, while …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Alois Burý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava