Václav Chrascina

Master's thesis

Řízení technologických procesů prostřednictvím mikrokontroléru STM32

Control of Technological Process through the STM32 Microcontroller
Abstract:
Diplomová práce se věnuje vytvoření měřicího systému pro měření vzdálenosti s využitím laserového triangulačního dálkoměru společnosti RIFTEK, který je řízen mikrokontrolerem STM32F4 – Discovery. Výsledky měření jsou zobrazovány v uživatelské aplikaci, která byla naprogramována ve vývojovém prostředí Visual Studio. Komunikace mezi dálkoměrem a mikrokontrolerem je zajištěna pomocí průmyslové sběrnice …more
Abstract:
This thesis is focused on creating a measuring system with use of laser triangulation rangefinder from RIFTEK company, which is controlled by STM32F4 – Discovery microcontroller. Measurement results are displayed on user application, which was programmed in Visual Studio environment. Communication between rangefinder and microcontroller is secured by RS 485 fieldbus, communication with user computer …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: David Fojtík
  • Reader: Milan Mihola

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika

Theses on a related topic