Jana Sedláčková

Diplomová práce

Vliv ekonomického cyklu na finanční výkonnost podniku

An Influence of Economic Cycle on Financial Performance of a Company
Anotace:
Cílem této práce bylo analyzovat vliv hospodářského cyklu na finanční výkonnost podniku za sledované období. Práce je založena nejdříve na posouzení finančního zdraví podniku za pomocí finanční analýzy poměrovými ukazateli a analýzy vývoje a struktury majetku společnosti. Následně je proveden rozbor závislosti vybraných proměnných na makroekonomických veličinách metodou křížové korelace. V poslední …více
Abstract:
The aim of this thesis was to analyze the impact of the economic cycle on the financial performance of the company during the reporting period. The work is based on an assessment of the financial health of the company through financial analysis of ratio indicators and analysis of the development and structure of the company's assets. Following is an analysis of selected variables based on macroeconomic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Tomáš Wroblowský
  • Oponent: Naďa Magierová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava