Lukáš Mokrý

Diplomová práce

Analýza chybovosti vybraných statistických metod z oblasti modelování spolehlivosti

An Analysis of Error Rates of Selected Statistical Methods in Reliability Modelling
Anotace:
Cílem této diplomové práce je pomocí simulací provedených v programu Microsoft Excel zjistit pravděpodobnost chyby 1. druhu a pravděpodobnost chyby 2. druhu pro různé parametry dvou testů, jejichž možné využití je v oblasti spolehlivosti, zlepšování a posuzování podílů neshod. Z těchto zjištění jsou následně provedeny doporučení, pro jaké parametry a velikosti výběrů je vhodné testy využívat. První …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to use simulations performed in Microsoft Excel to determine the probability of type 1 error and the probability of type 2 error for various parameters of two tests, whose possible use is in the field of reliability, improvement and assessment of nonconformities portions. From these findings, recommendations are then made for which parameters and sample sizes it is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2021
  • Vedoucí: Filip Tošenovský
  • Oponent: Josef Tošenovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Management kvality a řízení průmyslových systémů / Management kvality