Theses 

Válečný komunismus - represivní systém sov. Ruska – Jiří SEKYRA

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Jurisprudence / Law

Jiří SEKYRA

Master's thesis

Válečný komunismus - represivní systém sov. Ruska

War communism - suppressive system of Soviet Russia

Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá válečným komunismem a zaměřuje se zejména na to, jaký dopad měla tato ekonomická politika sovětského Ruska v letech 1918-1921 jednak na oblast práva, ale také na život běžných obyvatel země. Úvod práce se zaobírá říjnovou revolucí, brestlitevským mírem, občanskou válkou a vojenskou intervencí zahraničních mocností v sovětském Rusku. Dále jsou v práci charakterizována nejdůležitější opatření válečného komunismu, přičemž je v ní zaměřeno hlavně na centralizaci zásobování, tzv. prodrazvjorstku, také na nacionalizaci průmyslu, pracovní povinnost, komuny a negaci funkce peněz. V závěru této diplomové práce je také popsán vliv válečného komunismu na oblasti práva rodinného, dědického a trestního. Jsou zde také charakterizovány dekrety o soudu, mimosoudní represe a také vymezeno, co je rozuměno pod pojmem revoluční právní vědomí.

Abstract: This diploma thesis deal with war communism and is especially focused on impact, which had this economic policy of soviet Russia in 1918-1921 not only in the sphere of law, but also in the life of ordinary people. Introduction of thesis describes October revolution, Brest-Litovsk peace, civil war and military intervention of foreign powers in soviet Russia. Further are characterized the most important measures of war communism, with special focus on centralization of supplying, so called prodrazvyorstka, nacionalization of industry, working duty, commune and negation function of money. In the end of the thesis is also described the influence of war communism on spheres of family, hereditary and criminal law. In this part are also characterized decrees on court, extrajudicial repression and also defined, what means revolutionary legal consciousness.

Keywords: dekrety o soudu, mimosoudní represe, nacionalizace, občanská válka, prodrazvjorstka, revoluční právní vědomí, říjnová revoluce, válečný komunismus

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2013
  • Accessible from:: 29. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 5. 2013
  • Supervisor: Prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

SEKYRA, Jiří. Válečný komunismus - represivní systém sov. Ruska. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/6/2019 16:13, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz