Jana STŘÍŽOVÁ

Diplomová práce

Mezikulturní porovnání ruských a českých frazémů popisujících rysy lidského charakteru prostřednictvím vlastností zvířat

Cross-cultural comparison of Russian and Czech idioms describing the features of the human character through the animal´s characteristics
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje mezikulturnímu porovnání českých a ruských frazémů popisujících rysy lidského charakteru prostřednictvím vlastností zvířat. Celé toto téma jsme se snažili postihnout jak z teoretického hlediska, tak i z hlediska praktických příkladů. V teoretické části této práce definujeme základní pojmy z oblasti frazeologie, určíme i pojem charakter a předložíme jeho základní rozdělení …více
Abstract:
This diploma thesis deals with cross-cultural comparison of Czech and Russian phraseologisms reflecting human character via the animals´ character. We tried to describe this topic from the theoretic and practical points of view. In the theoretical part of this thesis we define basic concepts of the field of phraseology, we describe also the term ?character? and we will present its basic sorting. We …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zveřejnit od: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vítězslav Vilímek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STŘÍŽOVÁ, Jana. Mezikulturní porovnání ruských a českých frazémů popisujících rysy lidského charakteru prostřednictvím vlastností zvířat. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Ruština pro překladatelskou praxi