Jakub Laník

Bakalářská práce

Přeprava nebezpečných látek silničními tunely

Transport of hazardous materials through road tunnels
Abstract:
Bakalářská práce řeší problematiku přepravy nebezpečných látek silničními tunely. V úvodních částech je rozebrána legislativa, která se k této problematice vztahuje, především se zaměřením na nově požadovanou kategorizaci tunelů.. Dále jsou uvedeny požadavky na vybavení tunelů a podrobně jsou popsány požadavky které by měly být dodrženy při stavbě nového tunelu. Pozornost je věnována i poznatkům o …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ivana Bartlová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava