Mgr. Zlata Pospíchalová

Diplomová práce

Unterschiedliche Ausprägungen der Klammerkonstruktion in der deutschen Gegenwartssprache

Different Variants of the Frame Construction in Contemporary German
Abstract:
The present Master’s theses researches the frame constructions in main and subordinate clauses in contemporary German. It presents the importance of frame constructions, defines different frame types (based on the position of finite verb in the sentence or the sentence type) and describes the components of the sentence frame. It then applies the theoretical knowledge on analysing extracts from the …více
Abstract:
Předkládaná magisterská práce si klade za cíl zkoumat rámcové konstrukce v hlavních a vedlejších větách v současné němčině. Nejprve se věnuje významu větného rámce, poté charakterizuje typy rámcových konstrukcí (dle postavení určitého slovesa ve větě nebo druhu věty) a popisuje jednotlivé části větného rámce. Teoretické poznatky potom aplikuje na rozbor úryvků z románů současných německy píšících autorů …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc.
  • Oponent: Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy