Jan Krupička

Bachelor's thesis

Rekonstrukce ulice Radvanické v Ostravě

Reconstruction of Radvanická Street in Ostrava
Abstract:
Cílem bakalářské práce je rekonstrukce dopravního úseku komunikace III/4725, ulice Radvanické v Ostravě. Řešení je provedeno v rozsahu technické studie. Účelem je napřímení úseku a nahrazení nevyhovujících směrových oblouků novými. Dále v předmětu studie je rekonstrukce úrovňové křižovatky s ulicí Pikartská, která má nyní nevyhovující úhel křížení. Návrh rekonstrukce má přispět ke zvýšení bezpečnosti …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is the reconstruction of a transport section III/4725, Radvanická road in Ostrava. The solution is carried out in the range of a technical study. The purpose is to straighten the section and to replace substandard directional arcs with new ones. Another focus of the present study is the reconstruction of level crossings with Pikartská road, which now has an unsatisfactory …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: Ivana Mahdalová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Bachelor programme / field:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby