Theses 

Význam spirituality při naplňování potřeb klientek azylových domů pro matky s dětmi – Milada Psotová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Milada Psotová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Význam spirituality při naplňování potřeb klientek azylových domů pro matky s dětmi

Anotace: Moje absolventská práce se zabývá významem spirituality při naplňování potřeb klientek azylových domů pro matky s dětmi. Popisuje, jakým způsobem je možné nahlížet na spirituální oblast ve vztahu k pomáhajícím profesím a také ve vztahu ke klientkám azylových domů pro matky s dětmi. Důraz je přitom kladen na spirituální složku osobnosti, zjišťování a uspokojování všech potřeb, které jsou důležité pro lepší sociální fungování. Sociální práce s touto cílovou skupinou se také zaměřuje na spirituální potřeby, které jsou mnohdy opomíjené. Za důležitý fenomén dnešní doby je považováno spirituální zdraví, jež je součástí čtyř dimenzionálního rozměru lidského života. Tato práce je zpracována metodou kompilace, při níž jsem prováděla popis a analýzu potřebných dat získaných z odborné literatury.

Abstract: My graduate thesis is concerned with the importance of spirituality in meeting the needs of clients of shelters for mothers with children. It describes how it is possible to look at the spiritual area in relation to the helping professions and also in relation to clients of shelters for mothers with children. The emphasis is placed on the spiritual component of personality, determination and satisfaction of needs that are important for better social functioning. Social work with this target group also focuses on the spiritual needs that are often neglected. An important phenomen of nowadays is considered the spiritual health, which is a part of a four-dimensional space of human life. This work is handled by a compilation in which I carried out a description and analysis of the necessary data obtained from the literature.

Klíčová slova: spiritualita, azylový dům pro matky s dětmi, potřeby, duševní zdraví \spirituality, a shelter for mothers with children, needs, mental health

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: ThLic. Michal Umlauf
  • Oponent: Mgr. Iveta Kráčmarová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 15:46, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz