Theses 

Rozvoj cestovního ruchu ve vybrané oblasti – CHKO Brdy – Eliška Vaníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Eliška Vaníková

Bakalářská práce

Rozvoj cestovního ruchu ve vybrané oblasti – CHKO Brdy

Development of tourism in selected destination – protected landscape area Brdy

Anotace: Cílem této bakalářské práce bude zhodnotit předpoklady a potenciál rozvoje cestovního ruchu v nově vzniklé chráněné krajinné oblasti Brdy a identifikovat silné a slabé stránky rozvoje cestovního ruchu v této destinaci. Tento cíl bude naplněn pomocí východisek, která seznámí čtenáře s teoretickými přístupy převážně k udržitelnému cestovnímu ruchu a ke strategickému rozvoji chráněných území. Následně bude popsána situační analýza se zaměřením na předpoklady a organizaci řízení cestovního ruchu v chráněné krajinné oblasti Brdy. Na základě získaných informací a dat bude popsán potenciál cestovního ruchu a následně vyhodnocen pomocí SWOT analýzy. Na závěr budou navrhnuty rozvojové oblasti cestovního ruchu a rámcová opatření týkající se udržitelného rozvoje cestovního ruchu v CHKO Brdy.

Abstract: The goals of my bachelor’s thesis are to weight up assumptions and potential of growth of the tourism in the new arisen protected landscape area Brdy and identify the strengths and weaknesses of tourism development in this destination. This target will be fulfilled by way outs that will acquaint a reader with the theoretical approaches predominantly to the sustainable tourism and a strategic development of the protected landscapes. Consequently, a situational analysis will be described with the aim on assumptions and organisation of the tourism in the protected landscape area Brdy. On the basis of the collected information and data the potential of the tourism will be described and evaluated with a use of a SWOT analysis. In conclusion the developing areas and general provisions will be suggested concerning the sustainable development of the tourism in the protected landscape area Brdy.

Klíčová slova: cestovní ruch, destinace, předpoklady, rozvoj, chráněná krajinná oblast, CHKO Brdy tourism, destination, assumptions, development, protected landscape area, protected landscape area Brdy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz