Marie Kotásková

Diplomová práce

Konkurz – jeden ze způsobů řešení úpadku obchodní společnosti v insolvenčním řízení

Bancruptcy – One of Possibilities of Solution of Business Company Bancruptcy in the Insolvent Proceeding
Anotace:
Tématem této diplomové práce je „Konkurz – jeden ze způsobů řešení úpadku obchodní společnosti v insolvenčním řízení“. Hlavním cílem je vyhodnocení způsobu řešení úpadku akciové společnosti konkurzem, vyhodnocení jednotlivých procesů od okamžiku prohlášení konkurzu až po jeho zrušení v praxi s důrazem na řešení účetní a daňové problematiky. V druhé kapitole jsou vymezeny základní pojmy úpadku řešeného …více
Abstract:
The dissertation focuses on the theme “Bankruptcy – one of the ways to solve the collapse of a business company in the proceedings of insolvency”. The main aim is to assess the way of solution in case of collapse of a joint-stock company by declaring it bankrupt, to assess the individual processes from the time of the adjudication of bankruptcy to its cancellation in practice with the stress put on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Dagmar Bařinová
  • Oponent: Jana Jelínková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava