Theses 

Identita v pohybu - Proměna osobní identity jedince na základě absolvování dlouhodobého studijního zahraničního programu – Bc. Veronika Ozdincová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Ozdincová

Master's thesis

Identita v pohybu - Proměna osobní identity jedince na základě absolvování dlouhodobého studijního zahraničního programu

Identity in Motion - The change of personal identity based on the completion of long-term foreign study program

Anotácia: Tématem diplomové práce je proměna osobní identity jedince na základě absolvování dlouhodobého studijního zahraničního programu. Cílem teoretické práce je představit osobní identitu člověka jako činorodý subjekt, který je schopen se na základě nejrůznějších vstupů do jedincova života proměnit. Hlavní výzkumná otázka zněla: Jak se proměňuje osobní identita studenta díky zkušenosti s dlouhodobým zahraničním vzdělávacím programem? Ústřední součástí práce je empirické kvalitativní šetření, obsahující prvky převážně biografického designu. Cílem výzkumu bylo zjistit, jestli identita dospělého jedince se může proměnit na základě zkušenosti se zahraničním vzdělávacím programem Erasmus, kdy dochází ke změně prostředí a „vytržení“ z aktuálních životních stereotypů. Bylo zkoumáno, jak se tato identita proměňuje a v čem lze hledat příčinu této proměny. Data byla získána prostřednictvím sérií třech rozhovorů se studenty mající vlastní zkušenost se zahraničním studijním programem Erasmus.

Abstract: The thesis in hand discusses the issue of the change of personal identity based on the completion of long-term foreign study program. The aim of theoretical part is to present the personal identity as active subject that is able to change on the basis of various inputs into one's life. The main research question was settled: How is changing students´ personal identity through personal experience with long-term foreign study program? The central part of the work is an empirical qualitative research, largely containing elements of biographical design. The aim of the research was to examine whether the identity of the adults may change based on experience with foreign educational program Erasmus, when there is a change of environment and the "rapture" of the current life stereotypes. It was examined how it change the identity and what we can look for the cause of this change. Data was obtained through a series of three interviews with students who have their own experience with a foreign study program Erasmus.

Kľúčové slová: osobní identita, proměna identity, kvalitativní výzkum, dlouhodobý studijní zahraniční program Erasmus/ personal identity, the change of identity, qualitative research, long-term study foreign program Erasmus

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedúci: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 3. 2019 00:55, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz