Klára Konečná

Diplomová práce

Udržitelné město Ostrava Zábřeh, Centrum lokální komunity

Sustainable city - Ostrava Zabreh, Local community center
Anotace:
KONEČNÁ, K.: Udržitelné město Ostrava Zábřeh, Centrum lokální komunity: Diplomová práce, OSTRAVA: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2016, Vedoucí práce: Student, A. Diplomová práce se zabývá návrhem centra lokální komunity v izolované modernistické struktuře. Centrum je umístěno v těžišti severní části Ostrava Zábřeh v přímé návaznosti na stávající budovu základní …více
Abstract:
KONEČNÁ, K.: Sustainable city - Ostrava Zabreh, Centrum local communities: Diploma thesis, OSTRAVA: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty od Civil Engeneering, Department of Architecture, 2016, Thesis head: Student, A.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Aleš Student
  • Oponent: Ivan Plicka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství