Kateřina Suchánková

Disertační práce

Studium vlivu předúpravy kovového substrátu na protikorozní ochranu nátěrových systémů obsahující nanoelementy

The study of the metal substrate pretreatment effect on the corrosion protection coating systems containing nanoelements
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na problematiku povrchových úprav, konkrétně na studium vlivu předúpravy kovového substrátu na protikorozní ochranu nátěrových systémů obsahující nanoelementy. V teoretické části práce jsou detailně prostudovány a popsány dosavadní poznatky o povrchu ocelového substrátu. Jsou zde prostudovány charakteristické vlastnosti povrchu, povrchové napětí, smáčivost, integrita povrchu …více
Abstract:
Dissertation focuses on the problem of surface treatment, namely the study of the influence of pretreatment of metal substrate on the corrosion resistance of the coating systems containing nanoelementy. In the theoretical part of the thesis investigated and described in detail the existing knowledge about the surface of the steel substrate. There are studied the characteristics of the surface, surface …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 7. 2013
  • Vedoucí: Jitka Podjuklová
  • Oponent: Jarmila Ševčíková, Kateřina Kreislová, Stanislav Lasek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava