Alica Bekešová

Diplomová práce

Analýza alokace nepřímých nákladů ve výrobní společnosti

Analysis of the Allocation of Indirect Costs in the Production Company
Anotace:
Cieľom diplomovej práce je analýza alokácie nepriamych nákladov v rozpočtoch a kalkuláciách s jej využitím pre metodiku stanovenia úspor nepriamych nákladov a ich premietnutím do plánu nákladov a predbežnej kalkulácie podniku. V druhej kapitole je poukázané na teoretické vymedzenie základných pojmov v rámci rozpočtovníctva, kalkulácií a podstaty nákladov. Tretia kapitola je venovaná charakteristike …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the allocation of indirect costs in the budgets and calculations with the use of a methodology for determining indirect cost savings and their inclusion into the cost plan and preliminary costing of the company. The second chapter is centered on the theoretical definitions of basic concepts in the budgeting, costing and substantial costs. The third chapter contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Jarmila Mruzková
  • Oponent: Marek Petriľák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance