Bc. Jana Barinková

Bachelor's thesis

Právní prostředky k zajištění přístupu k nemovitosti

Legal Means to Ensuring Access to the Property
Anotácia:
Tato bakalářská práce se týká právních prostředků zajišťujících přístup k nemovitosti, které poskytuje právní řád České republiky. Autorka se snaží poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku. Stěžejní část práce je věnována jednotlivým dílčím institutům zajišťujícím přístup k nemovitostem, a to formou nabytí vlastnického práva k přístupovému pozemku či zřízení věcného břemene, kde je zvlášť řešeno …viac
Abstract:
This bachelor´s work concerns legal means ensuring access to the property which provides the legal order of the Czech Republic. The author tries to provide comprehensive view of the topic. Crucial part of the work pays attention to particular institutes providing access to the property – acquiring ownership of the access land or founding a real burden, where the author separately analyses its founding …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedúci: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta