Jan Galló

Bachelor's thesis

Srovnání technologií kompostování ve vybraných kompostárnách

A comparison of composting technologies in selected composting plants
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na porovnání technologií kompostování v několika vybraných kompostárnách na území Ústeckého kraje. Počátek práce je věnován teoretickému základu řešené problematiky včetně popisu kompostovacího procesu, jeho optimalizačních faktorů, charakteristik různých způsobů kompostování apod. v návaznosti na platnou legislativu. Podrobnější pozornost je směřována k základním typům …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on comparing the technology of composting in a few selected composting in the Region of Usti. The beginning is devoted to theoretical basis of solved problems, including a description of the composting process, the optimization factors, the characteristics of different methods of composting, etc., in relation to current legislation. Detailed attention is directed to the basic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: Miluše Hlavatá
  • Reader: Jaroslav Mudruňka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů

Theses on a related topic