Jana Repková

Bakalářská práce

Kompostování odpadů

Waste composting
Anotace:
V bakalářské práci je popsáno efektivní materiálové využití odpadů - kompostování. Práce začíná obecným úvodem o životním prostředí. Ve druhé kapitole jsou vysvětleny základní pojmy nezbytné pro proces kompostování. Následně jsou charakterizovány kompostovatelné odpady jako např. bioodpady, odpady ze zeleně a jiné biologicky rozložitelné odpady. Ve čtvrté části se teoreticky líčí kompostovací proces …více
Abstract:
The thesis deals with effective use of waste material - composting. The work begins with a general introduction of environment. Basic terms necessary to the process of composting are explained in chapter 2. Following biodegradable waste matter such as biowaste, foliage waste and other biologically degradable waste is defined. In chapter 4 composting process is described and factors affecting the process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Barbora Lyčková
  • Oponent: Eliška Kulová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů