Jan Galló

Bachelor's thesis

Srovnání technologií kompostování ve vybraných kompostárnách

A comparison of composting technologies in selected composting plants
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na porovnání technologií kompostování v několika vybraných kompostárnách na území Ústeckého kraje. Počátek práce je věnován teoretickému základu řešené problematiky včetně popisu kompostovacího procesu, jeho optimalizačních faktorů, charakteristik různých způsobů kompostování apod. v návaznosti na platnou legislativu. Podrobnější pozornost je směřována k základním typům …viac
Abstract:
Bachelor thesis is focused on comparing the technology of composting in a few selected composting in the Region of Usti. The beginning is devoted to theoretical basis of solved problems, including a description of the composting process, the optimization factors, the characteristics of different methods of composting, etc., in relation to current legislation. Detailed attention is directed to the basic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedúci: Miluše Hlavatá
  • Oponent: Jaroslav Mudruňka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů

Práce na příbuzné téma