Eva Hoštáková

Diplomová práce

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
Anotace:
Rozvoj ľudského potenciálu je dôležitou súčasťou riadenia ľudských zdrojov organizácie. Je dôležité zabezpečovať a realizovať systém podnikového vzdelávania. Preto som sa zamerala na rozvoj a vzdelávanie zamestnancov v organizácií.Hlavným cieľom tejto práce je pohľad na súčasný vzdelávací systém pre odborných pracovníkov v DPMŽ, so zreteľom na vzdelanú pracovnú silu, ktorá je dnes nutnou podmienkou …více
Abstract:
The development of the organization human potential is very important part of the human´s resource management. It is important secure and implement system of education in organizations. Therefore I engage on development and education of employees in the organization.Main purpose of this thesis is the view on the current educational system for special workers in DPMŽ with consideration on educated work …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Andrea Čopíková
  • Oponent: Josef Jašurek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava