Michaela Bršelová

Bakalářská práce

Marketingový výzkum spokojenosti zaměstnanců dané společnosti

Employee Satisfaction Marketing Research of the Selected Company
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingový výzkum spokojenosti zaměstnanců společnosti FERRMON, spol. s r.o. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první části je popsán marketing a podstata marketingového výzkumu. Druhá část je zaměřena na informace a krátkou charakteristiku společnosti. Ve třetí kapitole následuje praktická část, která je vytvořena na základě dotazníkového šetření. Díky tomuto …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on marketing research of employees satisfaction in the company FERRMON, spol. s r. o. The thesis is divided into four chapters. The first part describes marketing and the essence of marketing research. The second part focuses on information and a brief description of the company. The third chapter is followed by a practical part, which written on the basis of a questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Simona Matušková
  • Oponent: Zdeňka Ursíniová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava