Petr Andráško

Diplomová práce

Bezpilotní létající prostředky u HZS ČR

Unmanned aerial vehicles at the Fire Rescue Service of the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá využitím bezpilotních letounů u jednotek HZS ČR. V první kapitole jsou popsány základní specifikace dronu, jejich současná podoba, technické a legislativní požadavky. Další kapitola rozebírá využití u HZS ČR, jejich výhody, příklady použití dronů při mimořádných událostech a taky budoucí vizi využívání. Třetí část práce se zabývá konkrétními případy z praxe.
Abstract:
This diploma thesis deals with the use of drones within the Fire nd rescue service of the czech republic. The first chapter describes basic specification of drones, their current form and the technical and legal framework. Next capture describe use of drone by fire rescue service of the Czech republic, their advantages, examples of use drone at extraordinary events and also their use in future. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2022
  • Vedoucí: Ladislav Jánošík
  • Oponent: Ondřej Zavila

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu