Theses 

Situace klientek azylového domu pro matky s dětmi - důvody pro pobyt v zařízení – Michaela VACULÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela VACULÍKOVÁ

Bakalářská práce

Situace klientek azylového domu pro matky s dětmi - důvody pro pobyt v zařízení

Situation of clients of the asylum home for mothers with children - reasons for staying in the facility.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá situací klientek azylového domu pro matky s dětmi. Pojednává o důvodech, které brání klientkám v odchodu ze zařízení. Praktická část práce je rozdělena do tří kapitol. Zabývá se rodinou a její funkcí, patologií rodiny jako je rozvod v rodině nebo domácí násilí. Dále pak osamoceným rodičovstvím a riziky s tím spojenými a azylovými domy. V praktické části jsou prezentovány výsledky rozhovoru s klientkami azylového domu pro matky s dětmi v Hodoníně a poté jsou vyhodnocena data. V závěru praktické části jsou shrnuty zjištěné výsledky.

Abstract: The Bachelor thesis deals with the situation of the clients of the asylum house for mothers with children. It discuss the reasons which obstruct the clients from leaving the facility. The practical part is devided into three chapters. It deals with family and its function, family pathology like divorce in family or domestic violence. Next is single parenhood and the risks connected with it and the asylum houses. In the practical part are represented the results od the interview with the clients of asylum house for mothers with children in Hodonín and then the evaluated data. The results are summmarised at the end of the practical part.

Klíčová slova: azylový dům, rodina, osamocené rodičovství, nezaměstnanost, domácí násilí, sociální vyloučení, bytová problematika, finanční problematika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48453 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

VACULÍKOVÁ, Michaela. Situace klientek azylového domu pro matky s dětmi - důvody pro pobyt v zařízení. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 20:00, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz