Petra Dostálková

Bachelor's thesis

Autorita vychovatele ve školní družině

Educators´ Authority in a School Club
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou respektování autority vychovatele z hlediska interakčních stylů. Teoretická část je zaměřena na osobnost vychovatele a jeho kompetence, na legislativu a také specifika práce vychovatele. Kapitola, která se věnuje školní družině, podává informace o vymezení školní družiny dle legislativy, uvádí vedenou dokumentaci, popisuje formy a metody školní družiny a v neposlední …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the problém of respecting the authority of educators in terms of interaction styles. The theoretical part is focused on the personality of the educator and his competence on the legislation and the specifics of the work of educators. The chapter dedicated to after-school club, provides information on the definition of school clubs according to the legislation, stated led …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dostálková, Petra. Autorita vychovatele ve školní družině. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe