Gabriela Šumníková

Bachelor's thesis

Mzdový systém ve společnosti VUS Ostrava, s. r. o.

Payroll System in the Company VUS Ostrava, s. r. o.
Abstract:
Práce se zabývá mzdovým systémem ve vybrané obchodní společnosti. Cílem je analyzovat tento mzdový systém a následně zhodnotit, zda je nastaven správně. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První z nich se zabývá právní úpravou mzdy a mzdového systému. Jsou zde popsány formy mzdy, její funkce a další. Ve druhé části bakalářské práce je popsán mzdový systém v konkrétní společnosti, který je analyzován …more
Abstract:
This thesis deals with the payroll system in the selected company. The aim is to analyse this payroll system and then evaluate if it set correctly. The thesis is divided into two parts. The first one deals with the legislation wages and payroll system. There are described forms of wage, its functions and more. In the second part of the thesis is described the payroll system in a company, which is being …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: Jana Martiníková
  • Reader: Lucie Kučerová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání