Michal Kyselý

Bakalářská práce

Optimalizace metody a nástrojů pro zavádění výrobní technologie do sériové výroby

Methods and Tolls Optimalization for Manufacturing Technologies Implementation into Mass Production
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zlepšením procesu technologické přípravy ve firmě CBA v předvýrobní etapě. Cílem práce je zpracovat konkrétní návrhy, které doplní stávající podnikovou směrnici. Ta i přes své detailní zpracování neposkytuje jasnou a rychlou představu o tom, co je ve firmě CBA vlastně práce technologa. Jedním z navrhovaných řešení je tedy vydání příručky k této směrnici, která tento účel …více
Abstract:
Subject of bachelor thesis is improvement of manufacturing technology implementation process in company CBA. Even if current company standard (procedure) is very detailed, it is not giving an impression what and when technology engineer in CBA should do. One of the proposals is new handbook that joins the current procedure and helps people to better understand whole process of technology preparation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Vladimíra Schindlerová
  • Oponent: Markéta Gregušová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava