Jan Šidla

Diplomová práce

Predikce rychlosti atmosférické koroze a korozní agresivity pomocí neuronových sítí

Prediction of atmospheric corrosion speed and corrosion aggressiveness by means of neural networks
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím umělých neuronových sítí pro predikci rychlosti atmosférické koroze. První kapitoly jsou věnovány teoretickému rozboru atmosférické koroze a umělých neuronových sítí. Cílem diplomové práce je návrh a ověření modelu umělé neuronové sítě. Model neuronové sítě bude na základě vstupních enviromentálních proměnných predikovat korozní ztrátu konstrukční uhlíkové oceli. …více
Abstract:
This thesis is focused on the usage of the artificial neuronal network through which the speed of an atmospheric corrosion is predicted. Theoretical analysis of the atmospherical corrosion and the artificial neuronal network is mentioned in the first part. The aim of the thesis is to design and verify the artificial neuronal network model. The model will predict corrosion loss of the structural carbon …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Zora Jančíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích