Eliška Chovančáková

Bakalářská práce

Posouzení zajištění radiační ochrany pracovníků radiofarmaceutické sekce

Sssessment of radiation protection of radiopharmaceutical workers
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zajištěním radiační ochrany pracovníků radiofarmaceutické sekce s využitím informací a dat poskytnutých Klinikou nukleární medicíny Fakultní nemocnice v Ostravě. V teoretické části jsou popsány zdroje ionizujícího záření, biologické účinky ionizujícího záření a principy radiační ochrany. Cílem praktické části této práce je posoudit na základě zjištěných informací a naměřených …více
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with ensuring radiation protection of radiopharmaceutical staff using information and data provided by the Department of Nuclear Medicine, University Hospital in Ostrava. The theoretical part describes the sources of ionizing radiation, the biological effects of ionizing radiation and principles of radiation protection. The aim of the practical part of this work is to assess …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Karla Barčová
  • Oponent: Kateřina Kozlová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava